Rezervace schůzky
Butiky

Praha, Brno, Ostrava

alo-logo
0
0 Kč

GDPR - Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

 

Kdo je odpovědný za zpracování Vašich osobních údajů?

Správce: OLA online s.r.o., Na Maninách 1040/14, 170 00 Praha 7, jehož jste zákazníkem

Kontaktní údaje: gdpr@alo.cz

 

Proč a jak jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Účely zpracování:
Správce zpracovává Vaše osobní údaje

 • v rozsahu uvedeném na smlouvě/reklamačním protokolu,
 • Vaší transakční historii, případně výsledky reklamačního řízení,
 • obchodní komunikaci a
 • další údaje, které vědomě a dobrovolně poskytnete v rámci plnění jednotlivých zakázek (např. údaje o rodinných příslušnících nebo blízkých osobách)

pro následující účely:

 • Příjem a vyřizování objednávek zákazníka a fakturace zákazníka
 • Obchodní komunikace
 • Plnění všech práv a povinností, které vyplývají ze smlouvy uzavřené mezi Správcem a Vámi
 • Vyřizování uplatněných reklamací
 • ochrana práv Správce (např. vymáhání dlužných částek)
 • Vedení účetnictví
 • Přímý marketing včetně základní profilace a zasílání obchodních sdělení (např. zasílání novinek, slevových nabídek nebo pozvánek na marketingové akce) elektronickými prostředky (např. e-mail, SMS), pokud tento způsob marketingové komunikace předem neodmítnete

Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně (v databázi zákazníků) i v papírové podobě.

Právní základ:

Správce je oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje bez souhlasu, neboť provádí zpracování, které je nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené s Vámi a plnění zákonných povinností.

Poskytnutí osobních údajů je zákonným nebo smluvním požadavkem a bez těchto údajů nebude možné přijmout/vyřídit Vaši objednávku/zakázku nebo reklamaci.

Správce je oprávněn také zpracovávat Vaše osobní údaje z důvodu oprávněných zájmů správce (např. vymáhání pohledávek po zákaznících, obrana v soudních sporech).

Správce je dále oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu na základě oprávněného zájmu správce, pokud nevznesete námitku proti tomuto zpracování.

 

Komu mohou být Vaše údaje poskytnuty nebo zpřístupněny?

Zpracovatelé:

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány kromě našich zaměstnanců také třetími osobami, které Správce pověřil nebo pověří na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Zpracovatele využíváme např. při naší obchodní, administrativní a marketingové činnosti, kdy spolupracujeme s naší spřízněnou společností ALO jewelry CZ, s.r.o. (IČO 03665348, se sídlem Na Maninách 1040/14, Holešovice, 170 00 Praha 7), která může osobní údaje sdílet s dalšími zpracovateli (např. IT firma, marketingová agentura).

Další příjemci:

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty dalším třetím osobám v případě, že zpřístupnění představuje povinnost stanovenou zákonem (např. orgány činné v trestním řízení, soudy) nebo jsou osobní údaje zpřístupněny z důvodu ochrany práv správce (např. advokáti), případně při doručování písemné komunikace (např. Česká pošta, s.p., tiskárna). Na základě Vaší žádosti mohou být Vaše údaje předány také jinému butiku ALO.

 

Mohou být osobní údaje předány do zemí mimo EHP?

Vaše osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii, resp. Evropský hospodářský prostor.

 

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat?

Osobní údaje (kontakty, nákupní historie, obchodní a marketingová komunikace) budou uchovávány po dobu trvání činnosti Správce, pokud nevznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu.

V případě, že vznesete námitku proti přímému marketingu, budeme Vaše osobní údaje uchovávat nejdéle po dobu 5 let od posledního obchodního kontaktu s Vámi.

Daňové doklady a účetní záznamy budou uchovávány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (nejdéle 10 let od konce účetního období).

 

Jaká máte práva?

Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů

 • Právo na přístup k osobním údajům včetně práva na kopii Vašich osobních údajů a na přenositelnost Vašich osobních údajů k jinému správci
 • Právo na opravu osobních údajů
 • Právo na výmaz (pokud bude vznesena námitka proti přímému marketingu nebo uplyne doba pro uchování osobních údajů)
 • Právo na omezení zpracování (pokud zpochybníte přesnost zpracovávaných osobních údajů, budete požadovat omezení zpracování místo výmazu osobních údajů nebo uplatníte námitku proti zpracování z důvodu oprávněného zájmu správce)

PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU VYMAZÁNY A SKARTOVÁNY (POKUD NEBUDE MÍT SPRÁVCE JINÝ DŮVOD PRO JEJICH ZPRACOVÁNÍ).

PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODU JINÝCH OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ SPRÁVCE MŮŽETE TAKÉ KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU VYMAZÁNY, POKUD SPRÁVCE NEPROKÁŽE ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY NEBO PRÁVY.

Veškeré své žádosti podávejte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Dále máte právo kdykoli se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).