Rezervace schůzky
Butiky

Praha, Brno, Ostrava

alo-logo
0
0 Kč

Obchodní podmínky

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ VČETNĚ DEFINICE POJMŮ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti OLA online s.r.o., IČO 053 15 271, se sídlem Praha 7, Holešovice, Na Maninách 1040/14, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261726, ID datové schránky: rhjzvwr (dále jen „Prodávající“) tvoří v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), nedílnou součást kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a jinou osobou - objednatelem (dále jen „Objednatel“) dále specifikovanou v těchto VOP (dále jen „Kupní smlouva“), a upravují tak vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě nebo v souvislosti s uzavíranou Kupní smlouvou prostřednictvím internetového obchodu provozovaného Prodávajícím na webové stránce umístěné na internetové adrese www.ALO.cz (dále jen „E-shop ALO“), a to prostřednictvím rozhraní této webové stránky (dále jen „Webové rozhraní“).
 2. E-shop ALO nabízí produkty Prodávajícího, kterými jsou nejrůznější diamantové šperky (dále jen „Produkt“ či v množném čísle „Produkty“).
 3. Prodejnou se rozumí: kamenná prodejna značky ALO na území České republiky (dále jen „Prodejny“ či v jednotném čísle „Prodejna“).
 4. Prostřednictvím E-shopu ALO si Objednatel může závazně objednat požadované Produkty, a to vyplněním objednávkového formuláře ve Webovém rozhraní E-shopu ALO (dále jen „Objednávka“).
 5. Prodávající prostřednictvím svého smluvního partnera, společnosti Zásilkovna s.r.o., Českomoravská 2408/1a, 190 00 - Praha 9, IČ: 28408306 (dále jen „Kurýr“), pro Objednatele zajišťuje rovněž přepravu a dodání Produktů, a to i třetí osobě odlišné od Objednatele a označené Objednatelem v Objednávce (dále jen „Příjemce“). Náklady na přepravu a dodání Produktů nese Prodávající, není-li v Kupní smlouvě stanoveno jinak.
 6. E-shop ALO umožňuje Objednateli vybírat Produkty zejména:
  • dle druhu šperků;
  • dle vzácného okamžiku, pro který má být Produkt pořízen;
  • dle kolekce;

přičemž Objednatel si v Objednávce zvolí konkrétní Produkt, o jehož koupi má zájem.

 1. VOP se vztahují na všechny Objednatele Prodávajícího s výjimkou právnických a podnikajících fyzických osob jednajících v rámci své podnikatelské činnosti.
 2. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy, což Objednatel stvrzuje ve Webovém rozhraní svým odesláním Objednávky. Odchylná ujednání od VOP mohou být mezi Prodávajícím a Objednatelem výslovně sjednána v Kupní smlouvě. V takovém případě mají odchylná ujednání Kupní smlouvy přednost před ujednáními obsaženými ve VOP. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.
 3. VOP mohou být Prodávajícím jednostranně měněny, přičemž změna VOP nabývá účinnosti dnem jejich zveřejnění na E-shopu ALO. Objednatel bere tuto skutečnost na vědomí a uzavřením Kupní smlouvy s Prodávajícím ji potvrzuje. Změnou VOP však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé na základě předchozího, nezměněného znění VOP po dobu jejich účinnosti.

II.

KUPNÍ SMLOUVA

 1. Za účelem zakoupení Produktu od Prodávajícího v E-shopu ALO Objednatel vytvoří Objednávku prostřednictvím Webového rozhraní E-shopu ALO. K uskutečnění Objednávky je vždy třeba zvolit požadovaný Produkt, o jehož koupi má Objednatel zájem, vyplnit všechny údaje požadované Prodávajícím v Objednávce.
 2. Vytvořením Objednávky v E-shopu ALO Objednatel vyjadřuje svůj souhlas a vůli uzavřít Kupní smlouvu na dodání vybraného Produktu do místa doručení uvedeného v Objednávce.
 3. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 OZ. Prodávající není povinen v odůvodněných případech (např. jedná-li se o Objednatele, který dříve porušil Kupní smlouvu, VOP, či Zásady ochrany osobních údajů) uzavřít s Objednatelem Kupní smlouvu ohledně nabízených Produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se neužije.
 4. Před finálním odesláním Objednávky Prodávajícímu je Objednatel povinen pozorně zkontrolovat veškeré údaje uvedené v Objednávce. Objednávka obsahuje zejména údaje o (a) objednávaném Produktu, (b) ceně Produktu včetně zvoleného způsobu úhrady ceny za Produkt, (c) způsobu doručení Produktu a o nákladech spojených s doručením Produktu, (d) platném a účinném znění VOP a Zásad ochrany osobních údajů ke dni vytvoření Objednávky. Není-li některý údaj vložený Objednatelem správný, Objednatel se zavazuje ve webovém rozhraní E-Shopu ALO upravit takový chybně zadaný údaj.
 5. Pokud bude Objednatel po Prodávajícím požadovat, aby doručil Produkt Příjemci, je povinen v E-shopu ALO v Objednávce rovněž vyplnit jméno, příjmení, adresu doručení a telefonní číslo Příjemce.
 6. Objednávku Objednatel závazně potvrdí a odešle Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené Objednatelem v Objednávce jsou Prodávajícím bez dalšího považovány za správné a úplné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky její obdržení Objednateli potvrdí automaticky generovanou elektronickou zprávou, a to na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou v Objednávce (dále jen „E-mailová adresa Objednatele“).
 7. Objednatel si je vědom skutečnosti, že VOP a Zásady ochrany osobních údajů, vše v platném a účinném znění, jsou také kdykoliv dostupné na webové adrese E-shopu ALO www.ALO.cz.
 8. Objednatel bere na vědomí, že Prodávající je vždy oprávněn v souvislosti s realizací Objednávky kontaktovat Objednatele, a to prostřednictvím E-mailové adresy Objednatele či telefonicky.
 9. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy s Prodávajícím. Náklady Objednatele vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí Objednatel sám.
 10. Objednávku, která neobsahuje veškeré požadované náležitosti a/nebo není učiněna v souladu s těmito VOP Prodávající není povinen akceptovat. Prodávající je podle svého uvážení oprávněn vyzvat Objednatele k opravě či doplnění takové Objednávky, a to do 5 dnů ode dne, kdy byla Objednateli výzva zaslána. Nebude-li taková Objednávka ve stanovené lhůtě oprávněna či doplněna, hledí se na ní, jako by nebyla nikdy učiněna.

III.

POUŽITÉ MATERIÁLY A SOUVISEJÍCÍ UPOZORNĚNÍ

 1. Šperky jsou vyráběny ze zlata a drahých kovů, diamantů, drahých kamenů a přírodních perel. Všechny materiály použité pro jejich výrobu procházejí pečlivou kontrolou kvality. Veškeré šperky jsou označeny platnými Státními puncovními značkami, které dokládají, že jsou vyrobeny z materiálů, které odpovídají platným evropským normám.
 2. Při nošení šperku se u některých lidí může objevit alergická reakce na zlato a drahé kovy, která se projevuje zejména změnou barvy kůže nebo vyrážkou v okolí místa nošení. Tento jev není způsoben vadou materiálu nebo šperku a Společnost za něj nenese žádnou zodpovědnost. V případě výskytu alergie doporučujeme navštívit lékaře.
 3. Vlivem vnějších vlivů působících na šperk může dojít k tomu, že některé jeho části dočasně změní svoji původní barvu. Příčinou mohou být například čisticí prostředky, kosmetické přípravky, ale i Váš aktuální zdravotní stav či Vámi užívané léky. Ani v tomto případě se nejedná o vadu šperku a důvod k reklamaci. Pro uvedení šperku do původního stavu stačí nechat jej u Společnosti odborně vyčistit.

IV.

SPRÁVNÉ ZACHÁZENÍ SE ŠPERKY

 1. Šperk je křehký umělecký předmět, který může být nežádoucím zacházením nevratně poškozen. S ohledem na to Vám důrazně doporučujeme dbát při jeho nošení a dalším zacházeni s ním níže uvedených pokynů.
 2. Šperk odkládejte při jakékoli náročnější domácí práci či fyzické aktivitě. Vyhnete se tak mechanickému či chemickému poškození šperku, zejména poškrábání, přetržení řetízku, uštípnutí nebo vypadnutí kamene z důvodů poškození obruby a krapen, které drží kámen na svém místě.
 3. Šperky nevystavujte působení chemických látek, čisticích prostředků a kosmetických přípravků, jako jsou např. lak či barva na vlasy. Šperkům také nesvědčí chlorovaná, slaná či silně mineralizovaná voda. Šperk chraňte také před náhlými změnami teplot.
 4. Na noc doporučujeme šperky sundat a odkládat je stranou. Zabrání se tím nechtěnému poškození šperku během spánku. Riziko hrozí zejména u jemných šperků, jako jsou náušnice, náramky, řetízky nebo klenoty s perlami.
 5. Šperky ukládejte tak, abyste zabránili jejich kontaktu s tvrdými, drsnými a ostrými předměty včetně kontaktu mezi jednotlivými šperky samotnými. Předejdete tak jejich poškrábání či jinému poškození. Doporučujeme je odkládat do originální krabičky, šperkovnice nebo do měkkého látkového sáčku.

V.

CENY PRODUKTŮ, PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. V E-shopu ALO jsou u jednotlivých Produktů uvedeny ceny včetně daně z přidané hodnoty (DPH) ve výši dle platných a účinných právních předpisů. Zobrazené ceny v E-shopu ALO zůstávají v platnosti po celou dobu jejich zobrazení v E-shopu ALO, přičemž platí, že pro Objednatele je závazná cena Produktu potvrzená Prodávajícím v Objednávce (dále jen „Cena Produktu“). Prodávající je oprávněn uzavřít Kupní smlouvu za zcela individuálních podmínek sjednaných s konkrétním Objednatelem. Prodávající je oprávněn ceny Produktů jednostranně měnit s tím, že na Kupní smlouvy, které byly uzavřeny před takovou změnou, nebude mít tato změna vliv.
 2. Cena Produktu zahrnuje vždy také náklady na přepravu a dodání Produktu na adresu doručení uvedenou Objednatelem v Objednávce, a to vždy výlučně na doručovací adresu na území České republiky. Objednatel bere na vědomí, že doručování Produktů mimo území České republiky není Prodávajícím realizováno.
 3. Sjednanou kupní cenu, která se vždy rovná Ceně Produktu (dále jen „Kupní cena“) může Objednatel Prodávajícímu zaplatit jedním z níže uvedených způsobu zvolených Objednatelem v Objednávce:
  • bezhotovostně bankovním převodem na účet Prodávajícího: 8309862/0800. Účet je veden u České spořitelny, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4. Objednávka bude vyřízena a odeslána po obdržení platby na účet Prodávajícího;
  • bezhotovostně platební kartou, rychlým převodem a Google Pay prostřednictvím platební brány PayU;
  • platbou na dobírku při převzetí Produktu v hodnotě do 30 000 Kč, a to buď v hotovosti nebo platební kartou, dle možností Kurýra.
 4. V případě bezhotovostní platby dle bodu V.3 písm. a) VOP je závazek Objednatele uhradit sjednanou Kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. V případě bezhotovostní platby převodem na účet Prodávajícího se Objednatel zavazuje realizaci platby provést na účet Prodávajícího uvedený Prodávajícím v potvrzení Objednávky ve smyslu bodu V.9 VOP a zadat při realizaci platby variabilní symbol, sloužící ke specifikaci Objednávky, uvedený v tomtéž potvrzení Objednávky. Kupní cena je u všech bezhotovostních plateb dle bodu V.3 písm. a) VOP splatná do pěti (5) dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy ve smyslu bodu II.9 VOP. V případě bezhotovostní platby dle bodu V.3 písm. b) VOP je závazek uhradit sjednanou Kupní cenu splněn okamžikem řádné realizace platby Kupní ceny přes platební bránu PayU.
 5. V případě platby na dobírku (při převzetí Produktu v hodnotě do 30 000 Kč) Objednatel uhradí Kupní cenu při převzetí Produktu od Kurýra, a to buď v hotovosti nebo platební kartou, dle možností Kurýra. Kupní cena je při platbě na dobírku splatná právě při převzetí Produktu.
 6. Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že v případě prodlení se zaplacením Kupní ceny je Prodávající oprávněn kdykoliv od prvního dne trvání takového prodlení od Kupní smlouvy odstoupit. Objednatel bere na vědomí, že neuhradí-li Objednatel Kupní cenu zvoleným způsobem dle bodu V.3 písm. a) VOP do pěti (5) dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy ve smyslu bodu II.9 VOP, Prodávající je oprávněn Objednávku Objednatele stornovat. O odstoupení je Prodávající povinen Objednatele informovat prostřednictvím elektronické zprávy na E-mailovou adresu Objednatele.
 7. Prodávající ke každé zaplacené Objednávce Objednatele v souladu s Kupní smlouvou vystaví daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty (DPH). Daňový doklad – fakturu pošle Prodávající Objednateli jako součást Objednávky.
 8. Případné slevy na Produkty nabízené Prodávajícím v rámci marketingových akcí není možné vzájemně kombinovat a každou slevu lze uplatnit pouze jednou, nebude-li Prodávajícím výslovně uvedeno jinak.

  V případě marketingové akce, kdy je poskytován k nákupu dárek zdarma, Objednateli nevzniká nárok na dárek zdarma automaticky. Objednateli je při splnění podmínek marketingové akce v objednacím procesu nabídnuta možnost vložit si do košíku dárek zdarma. V takovém případě je mezi Prodávajícím a Objednatelem uzavřena darovací smlouva se zavazovací podmínkou. Dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Objednatelem a to i částečnému, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Objednatel je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Nárok na dárek zdarma nelze uplatnit dodatečně. Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva z vadného plnění.

  V rámci marketingových akcí může Objednatel získat dárkový nebo výherní poukaz (voucher, šek). Jedná se o poukázku, jejíž součástí je jedinečný kód, který lze uplatnit pro získání slevy z Objednávky. Poukaz je nedělitelný tzn. celá hodnota uvedená na poukazu musí být uplatněna v jedné Objednávce. Pokud je hodnota uvedená na poukazu vyšší, než je hodnota celé Objednávky, rozdíl se na nový poukaz nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí. Poukaz lze uplatnit pouze jednou. Poukaz nelze směnit za peníze, a to ani v případě vrácení či reklamace zboží.
  Pro uplatnění slevy musí Objednatel uvést kód z poukazu do příslušného pole v košíku. Tento kód je odeslán společně s Objednávkou do systému Prodávajícího. Prodávající ověří správnost kódu a následně odečte hodnotu uvedenou na poukazu z Objednávky.

  Marketingové akce platí v uvedeném termínu nebo do vyčerpání zásob dárků.

VI.

DODACÍ A PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

 1. Přeprava a dodání Produktů je uskutečňována prostřednictvím Kurýra. Produkt bude dodán na adresu uvedenou Objednatelem v Objednávce. Náklady na přepravu a dodání Produktů hradí Prodávající, není-li v Kupní smlouvě stanoveno jinak.
 2. Objednatel bere na vědomí, že informace o přepravě a dodání Produktů uvedené ve Webovém rozhraní E-shopu ALO se vztahují pouze na přepravu a dodání Produktů v rámci České republiky. Produkty jsou doručovány výhradně na území České Republiky.
 3. Produkt bude Objednateli, případně Příjemci, odeslán v případě bezhotovostních plateb dle bodu V.3 písm. a), b) do 3 pracovních dnů od řádného přijetí celé Kupní ceny v souladu s Kupní smlouvou a těmito VOP.
 4. Objednatel se zavazuje Produkt při jeho dodání řádně převzít.
 5. Objednatel, případně Příjemce, je povinen při převzetí Produktu od Kurýra zkontrolovat, zda není porušen či zdeformován obal Produktu a jakoukoliv případnou závadu bezprostředně Kurýrovi oznámit a zároveň s ním sepsat zápis o škodě. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Objednatel není povinen Produkt převzít v případě porušení obalu Produktu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky.
 6. Další zvláštní práva a povinnosti související s přepravou a dodáním Produktů mohou být stanoveny přímo Kurýrem. Objednatel prohlašuje, že byl s takovými případnými podmínkami Kurýra před realizací Objednávky seznámen.
 7. Vlastnické právo k Produktu, jakož i nebezpečí škody na věci přechází na Objednatele, případně Příjemce, okamžikem převzetí Produktu od Kurýra.
 8. Objednatel bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn ve výjimečných případech objednaný Produkt Objednateli, případně Příjemci, nedodat, a to především v případě výskytu technických chyb v rámci Webového rozhraní E-shopu ALO souvisejících se specifikací Produktu, Cenou Produktu, dostupností Produktu apod. Prodávající v takových výjimečných případech vrátí bezodkladně Objednateli Kupní cenu, byla-li uhrazena.

VII.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Prodávající není vůči Objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.
 2. Jakékoli zprávy Objednatele či případné stížnosti mohou být Objednatelem zaslány Prodávajícímu k vyřízení na e-mailovou adresu Prodávajícího info@ALO.cz. Odpověď na zprávu Objednatele či vyřízení stížnosti Objednatele odešle Prodávající na E-mailovou adresu Objednatele.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO 000 20 869, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, internetová adresa http://www.coi.cz. Při řešení sporů mezi Prodávajícím a Objednatelem z Kupní smlouvy je rovněž možné využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, internetová adresa http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 5. Objednatel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

VIII.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Prodávající odpovídá Objednateli, že Produkt nemá při převzetí vady. Prodávající zejména odpovídá Objednateli, že v době, kdy Objednatel, případně Příjemce, Produkt převzal od Kurýra:
  • má Produkt vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Produktu a na základě reklamy na ně prováděné; Objednatel bere na vědomí, že Produkty vyobrazené ve Webovém rozhraní E-shopu ALO jsou ilustrativní;
  • se Produkt hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
  • Produkt je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
  • Produkt je označen požadovanými puncovními značkami;
  • Produkt vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Je-li případné vadné plnění podstatným porušením Kupní smlouvy, má Objednatel právo
  • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  • na odstranění vady opravou věci; nebo
  • odstoupit od Kupní smlouvy.
 4. V případě vadného plnění dle bodu VIII.3. VOP Objednatel sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádá-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Objednateli, že vady neodstraní, může Objednatel požadovat místo odstranění vady odstoupení od Kupní smlouvy. Nezvolí-li si Objednatel své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.
 5. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Kupní smlouvy, má Objednatel právo na odstranění vady. Dokud Objednatel neodstoupí od Kupní smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li Prodávající takovou vadu Produktu včas nebo vadu Produktu odmítne odstranit, může Objednatel od Kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Prodávajícího.
 6. Neoznámí-li Objednatel vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, byla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Objednatel mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou (2) let po odevzdání věci.
 7. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Objednatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Právo z vadného plnění v souladu s ust. § 2167 OZ Objednateli nenáleží (i) u věci prodávané za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, (ii) na opotřebené věci způsobené jejím obvyklým užíváním, (iii) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Objednatelem, nebo (iv) vyplývá-li to z povahy věci.
 8. Objednatel je oprávněn uplatnit svá práva z vadného plnění vyplněním reklamačního formuláře, který je ke stažení ZDE, a jeho zasláním elektronickou poštou na adresu info@ALO.cz nebo vytištěním a zasláním společně s reklamovaným Produktem, jeho certifikátem a číslem objednávky na adresu OLA online s.r.o., Na Maninách 1040/14, Praha 7, PSČ 170 00.
 9. Prodávající doporučuje k reklamovanému Produktu přiložit vždy kopii dokladu o zakoupení Produktu.
 10. Kontaktní údaje Prodávajícího:
  OLA online s.r.o., Na Maninách 1040/14, Praha 7, PSČ 170 00
  Vyřizování reklamací zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@ALO.cz.
  Aktuální kontaktní údaje Prodávajícího budou rovněž vždy dostupné na Webovém rozhraní E-shopu ALO.
 11. Reklamaci Prodávající vyřídí nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, resp. od okamžiku, kdy Prodávající obdrží od Objednatele reklamovaný Produkt. Prodávající se s Objednatelem může dohodnout na delší lhůtě.
 12. Prodávající vydá Objednateli písemné potvrzení o vyřízení reklamace, tj. o tom, kdy Objednatel právo uplatnil, o obsahu reklamace, o požadovaném způsobu vyřízení reklamace a dále o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné zdůvodnění k zamítnutí reklamace. O vyřízení reklamace je Objednatel informován zasláním e-mailové zprávy na E-mailovou adresu Objednatele.
 13. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že u Produktů zakoupených v E-shopu ALO není možné uplatňovat práva z vadného plnění osobně v Prodejnách Prodávajícího.
 14. Další práva a povinnosti smluvních stran mohou být upraveny v reklamačním řádu Prodávajícího.

IX.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Objednatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. d) OZ nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy u Produktu, který byl upraven podle přání Objednatele nebo pro jeho osobu. Gravírování je považováno za úpravu podle přání.
 2. Pokud se nejedná o Produkt, na který se vztahuje bod IX.1. VOP, je Objednatel oprávněn dle ustanovení § 1829 odst. 1 písm. a) OZ od Kupní Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, a to ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů od převzetí Produktu Objednatelem, případně Příjemcem. Jedná-li se o Kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůtě ode dne převzetí poslední dodávky zboží, resp. Produktů.
 3. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě dle bodu IX.2. VOP na e-mailovou adresu info@ALO.cz nebo poštovní adresu OLA online s.r.o., Na Maninách 1040/14, Praha 7, PSČ 170 00. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Objednatel využít Formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy, který je ke stažení ZDE.
 4. V případě řádného odstoupení od Kupní smlouvy Kupní smlouva zaniká a Objednatel je povinen vrátit předmětný Produkt Prodávajícímu nejpozději do pěti (5) dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy, přičemž lhůta je dodržena odesláním předmětného Produktu Prodávajícímu na adresu: OLA online s.r.o., Na Maninách 1040/14, Praha 7, PSČ 170 00. Veškeré náklady spojené s vrácením Produktu Prodávajícímu (jako poštovné, balné apod.) nese v plné výši Objednatel, a to i v případě, kdy Produkt nemůže být vrácen pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající vrátí Objednateli uhrazenou Kupní cenu bezhotovostním převodem na účet určený Objednatelem bez zbytečného odkladu po obdržení vráceného Produktu, a to nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne řádného odstoupení od Kupní smlouvy. Odstoupí-li Objednatel od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit Kupní cenu dříve, než mu Objednatel Produkt vrátí. Prodávající je oprávněn proti nároku Objednatele na vrácení Kupní ceny jednostranně započíst svůj nárok na náhradu škody, jež mu byla způsobena Objednatelem vrácením Produktu v poškozeném, opotřebovaném nebo nekompletním stavu.
 5. Prodávající doporučuje, aby v případě vrácení Produktu ve smyslu bodu IX.4. VOP Objednatel odeslal poštovní zásilku jako „doporučený balík“ s příslušným pojištěním odpovídajícím hodnotě zasílaného Produktu (v případě ztráty jinak nebude možné zásilku dohledat). V případě nedoručení (ztráty) zásilky Prodávajícímu se Objednatel, jakožto odesílatel zásilky, zavazuje podat dopravci příslušnou reklamaci, případně poskytnout veškerou jinou nezbytnou součinnost Prodávajícímu k dohledání zásilky. Zásilka odeslaná Objednatelem „na dobírku“ nebude Prodávajícím převzata.
 6. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Produkt, který má být Prodávajícímu vrácen nesmí být poškozen, nesmí jevit známky opotřebení a nebo používání a nebyl upraven podle přání Objednatele nebo pro jeho osobu.
 7. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Produkt zakoupený v E-Shopu ALO není možné vrátit osobně v Prodejnách Prodávajícího. Objednatel se zavazuje k vrácení předmětného Produktu výhradně v souladu s bodem IX.4. VOP.
 8. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že údaje vztahující se k Produktům nebo k Ceně Produktů uvedené v E-shopu ALO byly bez vědomí Prodávajícího třetí osobou změněny, nebo pokud zásoby Prodávajícího neumožňují řádné splnění Kupní smlouvy a těchto VOP.
 9. Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že je-li společně s Produktem Objednateli poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Objednatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k využití práva Objednatele odstoupit od Kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá platnosti a účinnosti a Objednatel je povinen spolu s vráceným Produktem vrátit i takový poskytnutý dar. Nenavrácený dar ve smyslu předchozí věty tohoto bodu VOP je bezdůvodným obohacením Objednatele.
 10. Prodávající si vyhrazuje možnost odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že si Objednatel objednal zboží na základě této kupní smlouvy, jehož cena byla zjevně nepřiměřená hodnotě tohoto zboží. Prodávající může takto odstoupit od kupní smlouvy pouze v případě, že tato zjevně nepřiměřená cena uvedená na Eshopu ALO zde nebyla uvedena úmyslně.

X.

VÝMĚNA 

 1. Výměna šperku je možná ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí Objednatelem a to pouze za šperk stejné nebo vyšší hodnoty zakoupeného prostřednictvím E-shopu ALO. Při výměně šperku může Objednavatel využít Formulář pro výměnu, který je ke stažení ZDE. Případný cenový rozdíl uhradí Objednatel bankovním převodem na účet Prodávajícího nebo dobírkou.
 2. V případě výměny za zboží v nižší hodnotě Objednatel postupuje v souladu s bodem IX.3. VOP.
 3. Objednatel při vrácení šperku postupuje v souladu s bodem IX.4., resp. IX.5. VOP.
 4. Objednatel bere na vědomí, že výměnu lze provést pouze v souladu s bodem IX.7. VOP.
 5. Objednatel bere na vědomí, že výměnu nelze provést u šperku, který byl upraven podle přání Objednatele nebo pro jeho osobu.

XI.

ÚPRAVA

 1. Prodávající umožňuje Objednateli úpravu Produktu zakoupeného na E-shopu ALO. Objednatel v tomto případě nejdříve kontaktuje Prodávajícího na e-mailovou adresu info@ALO.cz. Objednatel může využít Formulář pro úpravu, který je ke stažení ZDE.
 2. Po domluvě s Prodávajícím Objednatel na vlastní náklady odešle předmětný Produkt na poštovní adresu Prodávajícího: OLA online s.r.o., Na Maninách 1040/14, Praha 7, PSČ 170 00. O doručení je Objednatel informován Prodávajícím.
 3. Prodávající sdělí Objednateli cenu úpravy. Po odsouhlasení ceny úpravy Objednatelem je Prodávajícím vystaven daňový doklad, který Objednatel uhradí bezhotovostně na bankovní účet Prodávajícího: 8309862/0800.
 4. Po připsání částky za úpravu je předmětný Produkt bezodkladně odeslán na poštovní adresu Objednatele.
 5. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Produkt zakoupený v E-Shopu ALO není možné předat osobně v Prodejnách Prodávajícího.

XII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Objednatel akceptací těchto VOP bere na vědomí, že všechny fotografie v E-shopu ALO jsou ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, autorskými díly a Prodávající je připraven tyto fotografie jako autorská díla chránit a případně podniknout veškeré právní kroky, pokud by s nimi bylo neoprávněně nakládáno.
 2. Pokud se jakékoliv ustanovení těchto VOP nebo Kupní smlouvy stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude se takový účinek vztahovat pouze na dotčené ustanovení a pouze v rozsahu takové neplatnosti, neúčinnosti nebo nevymahatelnosti, bez toho, že by mělo jakýkoli vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto VOP nebo Kupní smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení VOP či Kupní smlouvy platným, účinným a vymahatelným ustanovením se stejným nebo alespoň obdobným významem tak, aby úmysl smluvních stran nebyl takovou změnou VOP či Kupní smlouvy dotčen nebo byl dotčen v co nejmenší míře.
 3. Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany Kupní smlouvy sjednávají, že jejich vztah se řídí českým právem.
 4. Formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy je přílohou těchto VOP a tvoří jejich nedílnou součást.
 5. Kupní smlouvy včetně VOP jsou archivovány Prodávajícím v elektronické podobě po dobu pěti (5) let. Přístup k archivovaným Kupním smlouvám má výlučně Prodávající, případně subjekt Prodávajícím pověřený k archivaci Kupních smluv. Tyto pověřené osoby nejsou oprávněny zpřístupnit Kupní smlouvy třetím osobám.
 6. Objednatel prohlašuje, že si tyto VOP řádně přečetl, považuje je za srozumitelné a v celém rozsahu akceptovatelné a přiměřené.
 7. Formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy je ke stažení ZDE.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.4.2021